การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

การวิเคราะห์ศักยภาพ...
ด้วยเทคโนโลยีลายนิ้วมือ

มาทำความรู้จัก ศาสตร์การเข้าใจตัวเอง
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ (Dermatoglyphics)

เนื้อหาในคลิป
0:00 บทนำ
0:37 แนวคิดการเข้าใจตัวเอง
2:15 การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
2:58 ที่มาของการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
3:36 ตัวอย่างข้อมูลผลการวิเคราะห์
3:56 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
4:22 ความสำเร็จของลูกค้า
4:51 สรุป
5:08 ข้อมูลการติดต่อ

เก็บลายนิ้วมือ

เครื่องมือในการเข้าใจตัวเอง

Ectoderm Mind Booster
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้เข้าใจตัวตนและศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดได้
เนื่องจากมีการค้นพบว่า Cell ที่พัฒนาเป็นลายนิ้วมือและสมอง มาจาก Cell ต้นกำเนิดเดียวกัน (Ectoderm) โดยลายนิ้วมือและสมองพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 13 – 21 ระหว่างเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ จากนั้นลายนิ้วมือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกไปตลอดชีวิต แต่สมองยังคงพัฒนาต่อ ดังนั้นการวิเคราะห์ลายนิ้วมือจึงสะท้อนการทำงานและพัฒนาสมองในช่วงเวลานั้น
 

การวิเคราะห์ลายนิ้วมือบอกอะไร??

สำหรับผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ Mind Booster
จะทำให้เข้าใจการทำงานของสมองแต่ละส่วน
ทำให้ทราบถึง 7 เรื่องหลักๆ คือ
1. ลักษณะนิสัยพื้นฐาน
2. แรงขับเคลื่อนหรือแรงจูงใจในภาพรวม
3. ช่องทางการรับข้อมูลและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
4. ศักยภาพหรือความไวในการเรียนรู้และใช้งาน
(ความเร็วในการใช้งานหรือเรียนรู้ตามศักยภาพนั้นๆ)
5. รายงานเทียบตาม “ทฤษฎีพหุปัญญา
6. กราฟแสดง 15 กิจกรรม ตามค่าศักยภาพ
7. ผลวิเคราะห์ 36 แนวทางอาชีพตามค่าศักยภาพ

เล่มรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือ Mindbooster

ความสัมพันธ์ลายนิ้วมือและสมอง

ความสัมพันธ์ลายนิ้วมือกับสมอง

ความเกี่ยวโยงกันของลายนิ้วมือและสมอง

ลายนิ้วจากมือขวาสัมพันธ์กับสมองซีกซ้าย
ลายนิ้วจากมือซ้ายสัมพันธ์กับสมองซีกขวา
สมองแต่ละส่วนมีความเชื่อมโยง และสัมพันธ์กับลายนิ้วแต่ละนิ้ว ทำให้สะท้อนการทำงานด้านต่างๆ ดังนี้
นิ้วโป้ง ด้านพฤติกรรมและการแสดงออก
นิ้วชี้ ด้านความคิด
นิ้วกลาง ด้านการควบบคุมร่างกายและการเคลื่อนไหว
นิ้วนาง ด้านการฟัง
นิ้วก้อย ด้านการมอง

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ??

เข้าใจตัวเองและศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ส่งเสริมได้อย่างตรงจุด รวมถึงทราบแนวทางสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความเข้าใจภายในครอบครัว สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
เครื่องมือที่ช่วยเลือกกิจกรรมเสริมทักษะ เลือกสายการเรียน และ อาชีพ ทำให้มีแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ไม่เสียโอกาสในการพัฒนา จุดเด่นหรือพรสวรรค์ที่มี 
ประโยชน์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

จุดเด่นของ Mind Booster

เล่มรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือ Mindbooster
จากประสบการณ์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือกว่า 9 ปี
เราได้พัฒนาและปรับปรุงอัลกอริทึม (Algorithm)
ทำให้การประมวลผลมีความถูกต้องแม่นยำ และละเอียดครบถ้วนที่สุด
รวมถึงการออกแบบผลรายงาน ให้นำไปใช้ได้จริง ง่ายในการอ่านและเข้าใจ
เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกช่วงของชีวิต
  • ปรับรูปแบบรายงานผลวิเคราะห์อ่านเข้าใจง่าย สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายทั้งแบบ
    เปรียบเทียบค่าประจำตัวหรือค่าเฉลี่ย และแบบจัดลำดับศักยภาพ
  • มีค่าศักยภาพและศักยภาพแฝง ครอบคลุมทุกรูปแบบลายนิ้วมือ
  • มีการนำค่าศักยภาพและศักยภาพแฝง ไปวิเคราะห์ในรายงาน พหุปัญญา, 15 กิจกรรม, 36 แนวทางอาชีพ ช่วยให้ไม่พลาดโอกาสสำหรับศักยภาพแฝงที่ขึ้นได้ดี
  • แนวทางอาชีพที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับอาชีพใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพและทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น ง่ายในความเข้าใจและแนะแนว
  • เข้าอ่านรายงานออนไลน์ ดูผลได้ตลอดเวลา
  • VDO อธิบายเนื้อหาข้อมูลของรายงาน ดูและฟังได้สะดวก
  • สามารถรับเล่มรายงานได้ภายใน 30 นาที หลังจากสแกนลายนิ้วมือ และสามารถฟังผลการวิเคราะห์ต่อได้ทันที
Call Now Button