ศักยภาพทั้ง 10 ด้าน

รู้จักกับศักยภาพทั้ง 10 ด้าน
จากการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

ประโยชน์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์พบว่า
สมองส่วนต่างๆ ของมนุษย์นั้น รับผิดชอบหน้าที่ต่างกัน  และกระจายการทำงานมากกว่าใช้สมองทั้งหมดในคราวเดียวกัน

ดังนั้นในกิจกรรมต่างๆ ของเรานั้น จึงไม่ได้ทำพร้อมกันทั้งหมด แต่สมองของเราจะเลือกใช้งานตามเฉพาะที่เกิดขึ้น การที่เราเข้าใจศักยภาพของสมองในแต่ละส่วนที่ทำงานนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้

(ศักยภาพในหมายถึงที่จะพูดถึง คือ ความเร็ว ความไวในการใช้งานและเรียนรู้

การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
จึงช่วยให้เราเข้าใจและใช้ศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่

 
มารู้จักกับศักยภาพทั้ง 10 ด้าน
ตามการวิเคราะห์ลายนิ้วมือกันค่ะ
ศักยภาพ 10 ด้าน R1 : การวางแผน การจัดการ การสื่อสาร

R1 : ลายนิ้วมือที่นิ้วโป้งข้างขวา

การวางแผน การจัดการ การสื่อสาร

ศักยภาพด้านนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผน การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน จัดลำดับความสำคัญของงานความยืดหยุ่น ความสามารถรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้ายังรวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพของงานด้วย

ในส่วนการสื่อสาร เป็นการถ่ายทอดความคิดออกเป็นคำพูด สื่อสารความคิดและความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน การสื่อสารระหว่างบุคคลและความสามารถในการจัดการ ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์ หากศักยภาพด้านนี้ดี มักชี้นำทัศนคติและความคิดเห็นของผู้อื่นจนถึงการโน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นของตนเอง เจรจาต่อรองโน้มน้าวผู้อื่นได้ดี มีศิลปะในการพูด รู้วิธีการพูดที่เหมาะสมกับคนทุกระดับ

ศักยภาพ 10 ด้าน L1 : การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำ

L1 : ลายนิ้วมือที่นิ้วโป้งข้างซ้าย

การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำ

ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตนต้องการ มีเป้าหมายระยะไกล การเผชิญความท้าทาย กล้าเสี่ยง กล้ารับความเปลี่ยนแปลง มีความตั้งใจและมีวินัยในตนเองเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตนเองต้องการ หากส่งเสริมด้านนี้ ก็จะมีความฝันที่มาจากความคิดภายในของตัวเอง สามารถเรียนรู้และรับแรงบันดาลใจทั้งจากประสบการณ์ของความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ใส่ใจความรู้สึกของทีมเวลาทำงาน ดึงดูดให้ผู้อื่นอยากร่วมงานด้วย และบอกถึงการรับมือกับความแตกต่างทางความคิดได้ ถ้าค่าไม่เด่น มักชอบทำงานคนเดียว สนใจที่เป้าหมายมากกว่าความรู้สึกของทีม ประเมินความสามารถตนเองต่ำกว่าความสามารถหรือศักยภาพที่ตัวเองมี

ศักยภาพ 10 ด้าน R2 : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ความเข้าใจในเชิงภาษา

R2 : ลายนิ้วมือที่นิ้วชี้ข้างขวา

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ความเข้าใจในเชิงภาษา

ศักยภาพที่สะท้อนถึงใช้การทำความเข้าใจ การจัดหมวดหมู่ และการวิเคราะห์ แม้แต่ในด้านภาษาและศิลปะ สามารถจดจำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาด้วยการทำความเข้าใจ การวิเคราะห์และการสรุปที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้สิ่งที่ยากสลับซับซ้อนได้ดี คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดแบบมีที่มาที่ไป มีความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถนี้จะต่อยอดความเข้าใจเชิงวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาสตร์ อย่างการแก้โจทย์ปัญหา การตั้งสมมุติฐาน และถามคำถามที่ต้องใช้ความคิด คุ้นเคยกับการคิดเชิงนามธรรม ชอบใช้คอมพิวเตอร์ การคิดอย่างเป็นระบบ วางขั้นตอนในการทำงานได้ดี การแสดงออกทางภาษา ด้านไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค ชอบเกม ภาพยนตร์ นิยาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความคิด แบบเป็นเหตุเป็นผล สามารถอธิบายเหตุการณ์หรือแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นระบบ สามารถกลั่นกรองข้อมูล หรือ ยกตัวอย่างที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ มีความสามารถในการโน้มน้าวผู้คนด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียน

ศักยภาพ 10 ด้าน L2 : การจินตนาการ และมิติสัมพันธ์

L2 : ลายนิ้วมือที่นิ้วชี้ข้างซ้าย

การจินตนาการ และมิติสัมพันธ์

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คิดหรือจดจำเป็นรูปภาพได้ดี จินตนาการถึงความสำเร็จของงานก่อนลงมือทำ มีความเข้าใจ หลักความคิดและการตีความเกี่ยวกับภาพ 3 มิติได้ดี สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงภาพในความคิด ชอบใช้วัตถุ 3 มิติเป็นสื่อช่วยเรียนรู้ เช่น การอ่านแบบแปลน เรียนรู้รูปทรง รูปร่าง และ การอ่านแผนที่ มีสัมผัสในเรื่องทิศทางได้ดี จดจำและนึกถึงเส้นทางที่เคยผ่าน สามารถจดจำถนนหนทางได้ดี มีความชัดเจนและระมัดระวังในเรื่องการจัดวาง การจัดแสดงสิ่งต่างๆ รอบตัว และมีภาพที่ชัดเจนของการจัดวางในความคิด จัดวางและใช้พื้นที่ได้ดีและลงตัว เช่น เวลาวาดภาพ มุมมองของภาพจะแตกต่าง การจัดของวางเข้ามุม

ศักยภาพ 10 ด้าน R3 : การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก

R3 : ลายนิ้วมือที่นิ้วกลางข้างขวา

การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ เท้า และการทรงตัว

ศักยภาพในการฝึกฝน การควบคุมข้อ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับสิ่งของ การลงน้ำหนักมือ ควบคุมความนิ่งของมือได้ ความแม่นยำในเรื่องการประสานงานการทำงานและการควบคุมกล้ามเนื้อในการทำงาน เช่น งานฝีมือ เขียนหนังสือ รวมถึงทำกิจกรรมที่อาศัยการทรงตัว เช่นการปีนป่าย ขี่จักรยาน เล่นโยคะ หากศักยภาพด้านนี้ดี มักชอบขีดเขียน เวลาเรียนหรือใช้ความคิด อาจแสดงออกด้วยการเล่นโลดโผน แต่ถ้าค่าไม่โดดเด่น ของมักร่วงหล่นเวลาหยิบจับ ทรงตัวไม่ค่อยดี เมื่อยมือง่ายเวลาเขียนหนังสือ

ศักยภาพ 10 ด้าน L3 : การควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่

L3 : ลายนิ้วมือที่นิ้วกลางข้างซ้าย

การควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการสัมผัสทางกาย

ศักยภาพที่บอกถึงการใช้แรงพลัง ความคล่องตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย หากศักยภาพด้านนี้สูง มักอยู่ไม่นิ่ง ชอบเคลื่อนที่ แรงเยอะ มีแนวโน้มชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาได้ดี สามารถคลายเครียดและผ่อนคลายผ่านกิจกรรมทางร่างกาย ความคิดแล่นเมื่อได้เคลื่อนไหวร่างกาย การแสดงอารมณ์ผ่านภาษากาย ใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกได้ดี ทำกิจกรรมพวกเต้นหรือการแสดงได้ดี ชอบให้เกิดการสัมผัสทางกาย เช่น การกอด การหอมแก้ม การชื่นชมการแสดงที่ใช้ท่วงท่าที่สวยงาม มักถูกดึงดูดได้ง่ายด้วยการเคลื่อนไหวที่งดงาม ชอบการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เช่น การทดลอง การแสดบทบาทสมมุติ ชอบการเรียนและจดจำผ่านการสัมผัสทางกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสิ่งของที่จับต้องได้

ศักยภาพ 10 ด้าน R4 : การฟังจับประเด็น, การแยกแยะเสียง

R4 : ลายนิ้วมือที่นิ้วนางข้างขวา

การแยกแยะด้วยการฟังและการเข้าใจทางด้านภาษา

ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ ในการจับประเด็นจากการฟัง รับข้อมูลที่ได้จากการฟัง หากด้านนี้สูง จึงไม่ชอบคนที่พูดจาไร้สาระ หรือมีเนื้อหาซ้ำๆ เดิมๆ มีอารมณ์ร่วมในสิ่งที่ฟังเป็นนักฟังที่ดี จำได้นาน จดจำคำสัญญาของผู้อื่นได้แม่นยำ การจับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของคู่สนทนาได้จากน้ำเสียง การแยกแยะเสียง ด้านดนตรี คือการแยกโน้ตดนตรี สามารถแยกเสียงที่คล้ายกันออก ด้านภาษา เป็นความไวเรื่อง สำเนียง เสียง คำศัพท์ ตัวสะกด ช่วยในการเรียนภาษาต่างประเทศในด้านการสนทนาได้

ศักยภาพ 10 ด้าน L4 : การเข้าถึงอารมณ์เพลงและท่วงทำนอง

L4 : ลายนิ้วมือที่นิ้วนางข้างซ้าย

การสัมผัสการฟังและการชื่นชมดนตรี

ศักยภาพที่สะท้อนในการเข้าถึงอารมณ์และซาบซึ้งกับเสียงที่ไพเราะ เช่น ดนตรี คำชม ไวต่อท่วงทำนอง จังหวะ และโทนเสียงในดนตรี หากด้านนี้สูง อาจแสดงออกด้วยการขยับร่างกายเวลาได้ยินเสียงเพลง ผ่อนคลายเมื่อได้ฟังดนตรี ชอบคำชม พูดไพเราะ น้ำเสียงมีจังหวะจะโคน ไม่ชอบคนพูดน้ำเสียงราบเรียบ โทนเดียว เสียงดุ เสียงกระด้าง ผู้มีความสามารถด้านนี้ไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรี เพราะไม่ใช่ความสามารถเรื่องการเล่น แต่คือการเข้าถึงและมีอารมณ์ร่วม

ศักยภาพ 10 ด้าน R5 : การสังเกต และการแยกแยะด้วยการมอง

R5 : ลายนิ้วมือที่นิ้วก้อยข้างขวา

การสังเกตและการแยกแยะด้วยการมอง

ศักยภาพที่บอกถึงการใช้ในเรื่องการแยกแยะรายละเอียดที่เห็น ไวต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัว ช่างสังเกต เห็นข้อผิดพลาดและเก็บรายละเอียดได้จากการมอง การอ่านความรู้สึกผ่านสีหน้า ท่าทางของคู่สนทนาได้รวดเร็ว รับและจดจำสิ่งต่างๆ ผ่านการมองการอ่านได้ดี มีสมาธิในการอ่านสูง

ศักยภาพ 10 ด้าน L5 : การใช้สีสันและความสวยงาม

L5 : ลายนิ้วมือที่นิ้วก้อยข้างซ้าย

การสัมผัสความสวยงามและการชื่นชมผ่านการมอง

มีสัมผัสเรื่องความสวยงาม แยกแยะของที่สวยงามได้ดี เข้าถึงความสวยงามของสีสันและธรรมชาติ ผ่อนคลายเมื่อได้ชมของสวยงาม งานศิลปะ ธรรมชาติ มีความสามารถในการเลือกใช้สี จัดวาง และมุมมอง มีรสนิยมในการตกแต่งและการแต่งกาย การแต่งตัวและรูปลักษณ์ภายนอกมีผลต่อความมั่นใจ

Call Now Button