ความถนัด R2

R2 ศักยภาพด้าน การทำความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์

R2 : ศักยภาพด้าน
การทำความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์

ศักยภาพ 10 ด้าน R2 : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ความเข้าใจในเชิงภาษา

R2 : ลายนิ้วมือที่นิ้วชี้ข้างขวา

ศักยภาพที่บอกถึง….

ศักยภาพที่สะท้อนถึงใช้การทำความเข้าใจ การจัดหมวดหมู่ และการวิเคราะห์ แม้แต่ในด้านภาษาและศิลปะ สามารถจดจำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาด้วยการทำความเข้าใจ การวิเคราะห์และการสรุปที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้สิ่งที่ยากสลับซับซ้อนได้ดี คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดแบบมีที่มาที่ไป มีความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถนี้จะต่อยอดความเข้าใจเชิงวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาสตร์ อย่างการแก้โจทย์ปัญหา การตั้งสมมุติฐาน และถามคำถามที่ต้องใช้ความคิด คุ้นเคยกับการคิดเชิงนามธรรม ชอบใช้คอมพิวเตอร์ การคิดอย่างเป็นระบบ วางขั้นตอนในการทำงานได้ดี การแสดงออกทางภาษา ด้านไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค ชอบเกม ภาพยนตร์ นิยาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความคิด แบบเป็นเหตุเป็นผล สามารถอธิบายเหตุการณ์หรือแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นระบบ สามารถกลั่นกรองข้อมูล หรือ ยกตัวอย่างที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ มีความสามารถในการโน้มน้าวผู้คนด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียน

ศักยภาพที่ไม่โดดเด่น…

ถ้าค่าศักยภาพไม่โดดเด่น ต้องใช้เวลาในการจะเรียนรู้ด้วยการจำ อาศัยเวลาในการทำความเข้าใจเมื่อเจอเรื่องที่ยากหรือซับซ้อน ดังนั้นควรเรียนจากง่ายๆ แล้วเพิ่มความยากขึ้น ทำโจทย์ที่หลายหลากและมีตัวอย่างในการคิด จะช่วยให้เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น และการฝึกฝนหรือใช้บ่อยๆ ในเรื่องนั้นๆ ก็พัฒนาเป็นความสามารถที่ดีได้

วิดีโออธิบาย ศักยภาพ R2 ….

เนื้อหาในคลิป
– ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านนี้
– การพัฒนาและเทคนิคการใช้ศักยภาพ
– ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องศักยภาพ

ลิ้งค์ Youtube
https://youtu.be/rGHgByycDS0

คุณศิวพร บินอารี
นักวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ มายด์ บูสเตอร์ (Mind Booster)

การฝึกฝนและพัฒนา….

การแก้โจทย์ปัญหาเชาว์ กลยุทธ์ เล่นเกมที่ฝึกคิด เกมที่เกี่ยวข้องกับด้านคิด วิเคราะห์ คำนวณตัวเลข เน้นการเรียนด้วยความเข้าใจ ฝึกการแก้โจทย์ปัญหา คิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการคิด เช่น ชมรมวิทยาศาสตร์ สำหรับคนที่ด้านนี้ไม่สูงให้เริ่มจากง่ายไปยาก เจอรูปแบบการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

ศักยภาพ R1 ที่บอกอยู่ใน
เล่มรายงานสรุปของ Mind Booster

การอ่านรายงาน Mind Booster R2
Call Now Button