เล่มรายงานการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ Mind Booster

รายงานการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ Mind Booster
ผลรายงานการวิเคราะห์ลายนิ้วมือที่ครอบคลุมและได้มาตรฐานที่สุด
– ลักษณะนิสัย
– ลักษณะแรงจูงใจ
– ช่องทางการรับข้อมูล
– ศักยภาพและศักยภาพแฝงทั้ง 10 ด้าน
– พหุปัญญา
– 15 กิจกรรม
– 36 อาชีพ พร้อมศักยภาพที่เกี่ยวข้อง

Call Now Button