วิเคราะห์ผลรายงาน Mind Booster

เนื้อหาในเล่มรายงานของการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
จะมีอยู่ 7 เรื่องหลักๆ

1. ลักษณะนิสัยตามรูปแบบลายนิ้วมือ
2. ลักษณะแรงจูงใจ
3. ช่องทางการรับข้อมูล
4. ศักยภาพ และ ศักยภาพแฝง
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบ พหุปัญญา
6. แนวทาง
15 กิจกรรม
7.
36 แนวทางอาชีพ

ลักษณะนิสัย

เรื่องแรก คือ เรื่องลักษณะนิสัย
ลักษณะนิสัยตามการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
เราสามารถดูได้ที่นิ้วโป้งและนิ้วชี้ประกอบกันเท่านั้นครับ

รูปแบบลายนิ้วมือที่นิ้วโป้งบอกลักษณะนิสัยหลัก
รูปแบบลายนิ้วมือที่นิ้วชี้บอกลักษณะความคิด
ลายนิ้วมือที่นิ้วชี้ จึง เป็นเหมือน ลักษณะนิสัยรองหรือลักษณะนิสัยแฝง

ข้อที่ต้องระมัดระวังในการวิเคราะห์ คือ …
ต้องแยกให้ออก ระหว่าง ลักษณะนิสัย และ ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เช่น ลักษณะนิสัยของกลุ่มลายก้นหอยจะมีความมุ่งมั่น ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป ต้องดูศักยภาพด้านความมุ่งมั่นประกอบด้วย

ลักษณะบุคลิกและลักษณะทางความคิด
ลักษณะนิสัย

ลักษณะแรงจูงใจ

ลักษณะแรงจูงใจ
เป็นรายงานที่บอกถึงลักษณะของแรงขับเคลื่อน แรงผลักดันที่จะมากระตุ้นเราครับ
เป็นการเทียบค่าจาก % บอกด้านจิตใจ และ ด้านความคิด

ลักษณะแรงจูงใจ
ในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
นักรบ แรงจูงใจจากภายนอก และ
นักคิด แรงจูงใจจากภายใน

ลักษณะแรงจูงใจ

ช่องทางการรับข้อมูล

Call Now Button